Application list for Raspberry Pi

Raspi_Colour_R

Raspberry Pi တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ Applications မ်ား
Raspbian “wheezy” ေပၚတြင္ applications မ်ားထပ္မံထည့္သြင္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
Applications မ်ားထည့္သြင္း မွဳ မျပဳလုပ္မွီ-
Terminal ကို ဖြင့္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း update, upgrade ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
sudo apt-get install update; sudo apt-get upgrade
ျပီးေနာက္ applications install ျပဳလုပ္လိုပါက-
sudo apt-get install <packagename>
<packagename> ေနရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Application Name မွ မိမိႏွစ္သက္ ရာ applicationsကို ထည့္သြင္းရမည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ applications မ်ားကိုထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္-
Pi application install 2013-08-26 16:42:12
                                         Applications for Raspberry Pi 
Sr.No
Application Name
Program Descriptions
Remarks
1
abiword
Word Processor
 
2
amsn
MSN messenger
Slow to open/ Close but works
3
audacity
Audio Editor/Player
 
4
avifile-player
Useless for video but plays WMA +MP3 music
 
5
brandy
BBC BASIC V Programming
Type 'brandy'
6
bwbasic
bywater BASIC Programming
Type 'bwbasic'
7
espeak
Command Line Text2Speech Synth
 
8
evolution
Email Calender Contacts Memos Tasks
 
9
extcalc
Powerful Scientic Calculator
 
10
feh
Command Line Image Viewer
With many options
11
filezilla
FTP file sharing client
 
12
fotoxx
Photo Editor
 
13
fraqtive
Mandelbrot Designer
 
14
galculator
Calculator
 
15
gimp
GNU Image Manipulation Program
 
16
gnumeric
Spreadsheets
 
17
gpaint
MS Paint-like drawing
 
18
grafx2
256-Color Paint Program
 
19
grisbi
Personal Finance Management Program
 
20
homebank
Manage Personal Accounts At Home
 
21
lifeograph
Private digital diary
 
22
matchbox
On-screen Keyboard
 
23
mc
Midnight Commander- terminal file manager
Type 'mc'
24
milkytracker
Music creation tool inspired by Fast Tracker 2 
 
25
openoffice.org
Office Productivity Suite
 
26
oxine
Media Center for MPEG, MP3 and WMA
 
27
qrencode 
QR Code encoder> PNG image
Type qrencode<string> -o filename
28
schism
Impulse Tracker Clone
 
29
scribus
Desktop Publishing
 
30
ghostscript
PostScript/PDF interpreter
Use with Scribus
31
tuxpaint
A Paint Program For Young Children
 
32
xball
Simulate bouncing balls in a window
Click and drag in the window
33
xchat
IRC Chat Client
 
34
xcircuit
Electrical Diagram Package
 
35
Xine-ui
MediaPlayer for MPEG, MP3 and WMA
 
36
xpad
Sticky Note Application
 
37
xpaint
Simple Paint Program
 
38
xtrkcad
Model Train CAD Program
 
39
yakuake
A terminal window drops down from the top of the screen when you press F12
40
3dchess
Game
3x2d boards
41
abe
Abe's Amazing Adventure Game
 
42
Ace-of-penguins
Freecell, Solitaire+Minesweeper,Teipei..
 
43
airstrike
2D Airplane Dogfighting Game
 
44
atom4
Color Puzzle Game
 
45
atris
Tetris game
 
46
balazar3-2d
Cool 3D Game
 
47
Beneath-a-steel-sky
Sci-fi Adventure Game
Nice Intro!
48
blobwars
Metal Blob Solid-Amazing 2D Platform Game
 
49
blockade
Puzzle Game- command line 'sudo blockade'
 
50
bumprace
2D Space Maze Game
 
51
bygfoot
Football Manager Game
 
52
ceferino
Don Ceferino Hazaa Platform Game
 
53
childsplay
Interactive Childrens Game Collection
 
54
crimson
Crimson Fields Tactical Game
 
55
dangen
Strange Shoot ' Em Up Game'
 
56
dodgindiamond2
Arcade Shoot 'Em Up '
Press M for Fire
57
dossizola
Isola Board Game
 
58
empire
Text-Only Empire Building Game
 
59
Fillets-ng
Fish Fillets Puzzle Game
 
60
flobopuyo
Connect4 meet Tetris
 
61
freealchemist
Block Game
 
62
freedink
RPG ( Use GNU Free Dink from Other)
 
63
freedroid
Paranoid Game Clone
 
64
Frozen-bubble
Fronzen Bubble 2 Game
 
65
geki2
Xenon-like vertical shoot'em up (Fantistic!)
 
66
geki3
R-Type-like horizontal shoot'em up (Amazing)
 
67
ghetris
A Tertrissudo-like Game On a Hexagonal Grid
 
68
glotski
Slide Blocks To Reach A Goal
 
69
glpeces
Tangram Puzzle Game Clone
 
70
gmchess
Chinese Chess Game (Xiangqi)
 
71
gnugo
The Game Of 'Go'
 
72
gnujump
Platform Game
 
73
gnuminishogi
Mini Shogi 5x5 Board
Type ' help '
74
golly
Game of Life Simulator
 
75
gravitywars
Gravity Force Clone
 
76
grhino
Othello/Reversi Board Game
 
77
groundhog
Simple Logic Game
 
78
gtans
Tangram Puzzle Game 
 
79
gtkatalantic
Game like Monopoly
 
80
gtkballs
Logic Game
 
81
gtkboard
Many Board Games In One Program
 
82
gtkpool
Pool Billiard Game
 
83
Hex-a-hop
Hexagonal Tile Puzzle Game
 
84
hexalate
Color Matching Puzzle
 
85
hexxagon
Hexagonal Ataxx Clone
 
86
Holotz-castle
Mystery Platform Game
 
87
hrd
HuaRongDao Puzzle Game
 
88
jester
Board Game Similar To Othello
 
89
kball
Game Of Skill And Reflexes
 
90
Ketm
2D Scrolling Shooter
 
91
komi
Komi The Space Frog Arcade Game
 
92
late
A Bit Like Bally II
 
93
lbreakout2
A Fast Ball-and-paddle Game
 
94
liquidwar
Multiplayer Wargame
 
95
lmarbles
Build Figures Out Of Colored Marbles
 
96
lmemory
A Children's “Memory” card Game
 
97
luola
Multiplayer Cave-Flying Game
 
98
madbomber 
A Kaboom! Clone
 
99
magicmaze
Rescue Maiden / Avoid Monsters
 
100
magicor
Puzzle Game 
Slow!
101
mazeofgalious
The Maze of Galious
Slow!
102
meritous
Action-adventure Dungeon Crawl Game
 
103
Micropolis
Real-time City Management Simulator
 
104
mokomaze
Ball-in-labytirh-game for the FreeRunner
 
105
Moon-lander
Game
 
106
mousetrap
 A Simple Game of Ball Chasing
 
107
netmaze
3D Multiplayer Combat Game
 
108
nikwi
Platform Game
Good, but slow berween levels
109
njam
Pacman-like Game With Multiplayer Support
 
110
oneisenough
2D Platform Game
Epic Struggle of Balls
111
Open-invaders
Space Invaders
Crashes Randomly
112
openyahtzee
Classic Dice Game of Yahtzee
 
113
overgod
Bi-directional Scolling Arcade Game
 
114
pachi
Platform Game Featuring Pachi el Marciano
 
115
pacman
Chase Monsters In A labyrinth
 
116
palapeli
Jigsaw Puzzle Game 
slow to load
117
pangzero
Pop Balloons With A Harpoon
 
118
pathogen
Pathogen Warrior 
Match 3d Model Structures
119
pathological
Puzzle Game Involving Paths And Marbles
 
120
pegsolitaire
An Education Game Similar To Hi-Q
 
121
penguin-command
A missile Command Clone
 
122
pente
Five In A Row Game
 
123
petris
Peter's Tetris -A Tetris (TM)Clone
 
124
pingus
Free Lemmings (TM) Clone
 
125
pokerth
Texas Hold'em Game
 
126
powermanga
Vertical Shoot 'em Up With 3D GFX
 
127
quarry
Boasd games Go, Amazons, and Reversi
 
128
rafkill
Vertical Shoot 'em Up
 
129
ri-li
a toy train simulation game
 
130
Sgt-puzzles
Simon Tatham's Puzzle Collection
 
131
simutrans
Transporatation simulator
 
132
slimevolley
Unrealistic 2D volleyball Simulation
 
133
snake4
Snake Game
 
134
solarwolf
Collect the Boxes And Don't Become Mad
 
135
sopwith
Port Of the 1980's Side-scrolling WWI Dogfighting
 
136
sapcearyarya
3rd Person Shooter In Pseudo-3D
 
137
spout
Tiny Abstract Black And White 2D Cave-shooter
 
138
starvoyager
2D ' Star Trek' themd arcade game
 
139
stax
Collection Of puzzle Game Similar To Tetris Attack
 
140
stroq
A Polarium/Chokkan Hitofude Clone
 
141
supertux
Classic 2D Jump 'n Run Sidescrlooer With Tux
 
142
technoballz
Breaking Block Game Ported From The Amiga
 
143
teg
Turn Bbased Strategy Game
 
144
tenmado
Shoot 'em up game
Blue or Red World
145
tennix
2D Tennis Game
 
146
tictactoe
Tic-tac-toe Game written in Ruby
 
147
tmw
The Mana world Is A 2D MMORPG
 
148
tome
Single-player, text based, Dungeon Simulation Game
 
149
toppler
“ Nebulus “ 8/16- bit clone
 
150
Tummmiki-fighters
2D Shooter
Very slow
151
tuxpuck
“Shufflepuck Cafe “ Clone
 
152
tuxtype
Educational Typing Game For Children
 
153
tworld
Chip's Challenge Game Engine Emulation
 
154
typespeed
Zap Words Flying Acro;ss the screen By Typing
 
155
viruskiller
Game about Viruses Invading Your computer
 
156
vodovod
Lead The Water to the Storage Tank
 
157
whichwayisup
2DPlatform game with a rotational Twist
 
158
wing
Galaga-like Adcade Game 
CTRL = fire
159
xasteroids
X-based asteroids-style Arcade Game
 
160
xblast
Multiplayer Game
Only works In Mini-mode
161
xbomb
A ' Minesweeper' Game with Shapes
 
162
xbubble
A puzzle bubble Clone
 
163
xchain 
A Strategy Game for 2-4 player
 
164
xdemineur
Puzzle Game 
 
165
xevil
Violent Side-scrolling Game
 
166
xinv3d
3D Space Invaders
 
167
xjig
Jigsaw Puzzle Game 
Middle Mouse button to mirror
168
xjump
Jumping Game
 
169
xletters 
Type Falling words before they land
 
170
xmahjongg
Tile-based Solitaire Game
 
171
xmile
The Classic Game Of Mille Bournes
 
172
xmpuzzles
Collection Of puzzle Game
 
173
xoids
Asteroids Game 
Right Shift to Fire
174
xonix
Bally II-like game
 
175
xpat2
Generic Patience Game
 
176
xscavenger
A lode-runner-like Platform Gmae
 
177
xshisen
Shisen-sho Puzzle Game
 
178
xskat
3 Player Card Game
Skat
179
Xsol
X Solitaire
 
180
xsoldier
shoot 'em up game
Amazing
181
xtron
Tron game for X11
 
182
xvier
a Four in a row game
 
183
xwelltris
3D Tetris like popular game similar to Welltris
 
184
zangband
A single player, text based, rogue like game
 
185
zataacka
Arcade Multiplayer game like nibbles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We finished testing all the games, but ran out of time totest all the apps.
 
 
 
 
 
 
 


					
						
About

I am what I'm.

Tagged with: , ,
5 comments on “Application list for Raspberry Pi
 1. StefanoD says:

  I noticed that it’s hard to find your site in google, i found it on 17th spot, you should get some quality backlinks to rank it in google and increase traffic. I had the same problem with my blog, your should search in google for – insane google ranking boost – it helped me a lot

 2. LaurenX says:

  I noticed that it’s hard to find your website in google, i found it on 21th spot, you should get some quality backlinks to rank it in google and increase traffic. I had the same problem with my website, your should search in google for – insane google ranking boost – it helped me a lot

 3. Grinman says:

  You wonder who posted this comment on your website? Just search in google for: xRumer submitter 4 elites – you will find out how to promote your site, business on thousands of sites a day, increase traffic and sales dramatically!

 4. ZogGam says:

  I am usually to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for brand new information.

 5. MatthewKa says:

  qu viagra lifestyle factors. But the outstanding fact is mostly physiological conditions like impotence. http://www.favoritedrugstore.com/order-viagra-online-en.html#j4gj penis to settle relaxed and enlarge, and that permits additional blood to run to the penis ensuing in faster and easier erection. Scientifically speaking, viagra which is an enunciated [url=http://www.favoritedrugstore.com/order-viagra-online-en.html#pzur]buy generic viagra[/url] 4l199uhu cheap viagra their husbands as well… on their connection anniversary. This grommet is a vogue and hard-headed accessory to give them a chance to relive their minority http://viagraclubde.net#2x5u surely appear a dream of way. It is definitely an incredible completion due to the fact that Viagra to be adept to profit approval from FDA as a pulmonary hypertension cure. [url=http://viagraclubde.net#e778]generic viagra[/url] 7ausgelw

4 Pings/Trackbacks for "Application list for Raspberry Pi"
 1. Awesome Website…

  […]Every once in a while we choose blogs that we read. Listed here is the latest site[…]…

 2. TrackBack says:

  Thank you

  In other words, how do i search for blogs that fit what I want to read about? Does anyone know how to BROWSE through blogs by subject or whatever on blogger?.

 3. Homepage says:

  … [Trackback]

  […] Read More: chitkoko.ubuntu-mm.net/2013/08/26/application-list-for-raspberry-pi/ […]

 4. Thora Klohr I know this is off-topic.But I’ve something to share.Some tips to increase Facebook likes 1) Try to add friends on your niche community 2)Try to share some unique images and post 3) Try to comment on other status/post/comment/video 4) po…

  I know this is off-topic.But I’ve something to share.Some tips to increase Facebook likes 1) Try to add friends on your niche community 2)Try to share some unique images and post 3) Try to comment on other status/post/comment/video 4) post regularly p…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*