ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာစရာ websites မ်ား

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာစရာ websites မ်ား

 

ကြ်န္ေတာ္တို့သည္ မိမိတို့ ဝါသနာပာရာတို့ကို အခ်ိန္ ႏွင့္ အမွ် ေလ့လာခ်င္ၾကပါသည္ ။ထို့ေျကာင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး ျဖစ္သူ Victoire Rio ၏ အကူအညီျဖင့္ သိခဲ့ရ ျပီး ျပန္လည္ေလ့လာနိုင္ေစရန္ ျပန္လည္ စုစည္းေပးလိုက္ရပါသည္ ။

 

GENERAL ( အေထြေထြ ေလ့လာနိုင္ရန္ )

Coursera: Take courses created by top educational institutions

edX: Take online courses from the world’s best universities

Udemy: Learn real world skills online

MasterClass: Take online classes from the world’s best

FutureLearn: Enjoy free online courses from top universities

Savvy: Get personal lessons over one-on-one video

Khan Academy: Learn almost anything

Guides: Explore interactive guides

Simplilearn: Grow your career with new skills

Highbrow: Learn with bite-sized email courses

Cudoo : Take online self-study courses

Coursmos: Learn new skills to drive your career

TED-Ed: Learn from a library of interactive videos

Lynda.com: Learn new skills taught by industry experts

The Big Know: Take free courses from world-class brands

Curiosity: Be inspired by the web’s best learning videos

iversity:  Take free online courses from experts

Curious: Get customized lessons delivered to your inbox

Lifeliqe: Browse interactive 3D models for K-12 subjects

MIT OpenCourseWare: Open MIT course content

AnkiAppStudy flashcards in your downtime

AnkiRemember anything with flashcards

AlisonEmpower yourself with new workforce skills

Study.com.: Watch and learn with short and fun videos

The Open University: Obtain high-quality university education

Open Yale: Find lectures from selected Yale College courses

WikiHow: Learn how to do anything

StudyBlue: Study with online flashcards

Forge: Learn the latest skills one-to-one NEW!

 TECHNOLOGY ( နည္းပညာဆိုင္ရာေလ့လာနိုင္ရန္ )

Codecademy: Learn to code interactively for free

Treehouse: Learn coding and web design

Py: Learn Python, Java, Swift, HTML & CSS, R, SQL

Swift Playgrounds: Learn serious code on your iPad

Codeplace:  Learn Ruby on Rails by building real world apps

SitePoint Premium: Become a better web developer

CareerFoundry: Take courses to launch your tech career

CodeUpStart: Learn to code by creating real startups

Exercism: Level up your programming skills

Swifty: Learn how to code in Swift

Egghead: Learn the latest web development frameworks

Code4Startup: Learn to code by creating real life startups

CodinGame: Step up your coding game

CheckiO: Play game and learn coding in Python/JavaScript

Lrn: Learn Javascript on your iPhone

Pencil Code:  Learn programming in a creative way

Code School: Learn by doing with hands-on courses

Thinkful: Become a developer with 1-on-1 mentorship

BaseRails: Master Ruby on Rails and other web technologies

Dash: Learn to code awesome websites

Free Code Camp: Learn to code and help nonprofits

Code-Free Startup: Build apps with the skills you already have

CodeCombat: Learn to code by playing a game

One Month: Learn how to code in one month

Udacity: Earn a Nanodegree recognized by industry leaders

SoloLearn: Learn to code for free

Codewars: Achieve mastery through challenge

Cloud Academy:  Master cloud computing

Drupalize.Me: Learn Drupal with video tutorials

Trinket: Learn Python with all-in-one code editor

Livecoding.tv: Watch coders live as they build products

Code.org: Learn computer science

TechChange: Learn skills in technology

The New BostonWatch free computer and technology tutorials

Mimo: Learn how to code on the go

Learn Code the Hard Way: Learn the basics of computer programming

Encode: Learn to code on your iPhone and iPad  

Programiz: Simplest programming tutorials for beginners

 

CREATIVE ( တီထြင္ဖန္တီးနိုင္ေစရန္)

CreativeLive: Watch live online creative classes

Skillshare: Learn creative skills in just 15 minutes a day

Reedsy: Take free online writing and publishing classes

Facebook Media: E-Learning courses for journalists

Envato Tuts+: Discover free how-to tutorials

Instructables: Follow DIY tutorials

Sywork:  Watch live illustrators

Squareknot:  Explore guides to help you do anything

Ctrl+Paint: Teach yourself digital painting

 

 LANGUAGE ( ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေလ့လာနိုင္ရန္ )

 Duolingo: Learn a language for free

Busuu: Practice language skills with native speakers

Lingvist: Learn a language at light speed

Lang-8: Have native speakers support your learning

Babbel:  Learn to speak, write, and understand a new language

Rype: Choose from hand-picked language teachers

Memrise: Learn languages and vocabulary

ELSA: Your virtual pronunciation coach

Vocabulary.com: Improve your vocabulary

Tandem: Find native speakers to practice together

Chineasy: Learn how to read Chinese characters

Simply Learn Languages: Learn from a native speaker

Clozemaster: Learn language in context

TeamSpanish: Learn Spanish fast for free

LingQLearn languages from content you love

Fluentu: Learn with with real-world video content

Reverso: Translate and learn

 

PLAY ( အနုပညာ တီးခတ္ေလ့လာရန္ ) 

 

Simply Piano: Learn piano with your favorite songs

Pianu: Learn how to read music and play chords

YousicianLearn to play guitar, piano, bass, and ukulele

Chesscademy: Learn how to play chess

LightNote: Learn just enough essential music theory

Fretello: Amplify your guitar skills

 

BUSINESS ( စီးပြားေရးဆိုင္ရာေလ့လာရန္ )

 Startup Patterns: Get bite-sized startup lessons

Primer: Take marketing lessons from Google

WixEd: Learn how to launch your own web business

Platzi: Take classes on business, marketing, and more

Digital Garage: Learn with free tutorials from Google

Careersofia: Real-time sales coaching inside of Salesforce

                                       Social Media Academy: Up your social media marketing game

 

 

DATA ( အခ်က္အလက္မ်ားေလ့လာရန္ ) 

 

DataCamp: Learn R, Python or data visualization

DataQuest: Learn data science in your browser

Datamonkey: Learn SQL and Excel for data analysis

 

ADVICE ( အၾကံျပဳခ်က္ )

 

Quora: Get answer to any question

Wonder: Get help of expert researchers

Coach.me: Get instant coaching for any goal

Sensay: Get real advice from helpful humans

Clarity: Get on-demand business advice

Codementor: Get instant help from expert developers

AirPair: Get software help

Whale:  Ask questions, watch answers

 

BRAIN ( ဥာဏ္စမ္း)

 

Lumosity: Discover what your brain can do

Elevate: Train your mind and improve your skills

Peak: Level up your brain

 

MATHS ( သခ်ာၤဆိုင္ရန္ေလ့လာရန္ )

Mathspace: Your online textbook and workbook

iMathematics: Your personal math tutor

Algebrarules: Find the rules of basic algebra in one place

 

TYPING ( စာရိုက္ကြ်မ္းက်င္ေစရန္ )

Typing.comLearn typing for free

TypeRacerTest and improve your typing skills

 

DANCE ( အကပညာ ေလ့လာရန္ )

STEEZYBecome a better dancer

 

SING ( အဆို ေလ့က်င့္ရန္ )

                                                   VanidoYour personal singing coach

credit to http://learnsomethingnew.co/

About

I am what I'm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*